Gjennom generasjoner har det vært bedrevet fiske i denne delen av valdet, og tradisjonelt sett har det i alle år vært benyttet båt for å utnytte ressursene best.

Hver generasjon har hatt sin båtbygger og disse har spesialisert seg på en type elvebåt som gikk under tilnavnet "Pe-Larso båt". Denne er perfekt for ferdsel på Vefsna da båtformen har et særpreg hvor enden er spissere enn baugen, noe som bidrar til at båten ligger svært stødig og trygt i elva. Vi leier ut elvebåt med roer/guide etter forespørsel.


Valdet har flere muligheter og det er gode forhold både for  fluefiske og slukfiske.

I innløpet av valdet passerer Vefsna en kulp rett under "Hylla" og her er det under tellinger observert gode mengder med laks som hviler før den skal videre opp forbi strykene sør for valdet.


Fiskemetodene varierer med vannføringen, og i nordenden av valdet avdekkes det et flott fluefiskeområde når vannstanden er optimal, som regel sist på juli. Det beskrives av fiskere gode strømkanter og masse store steiner hvor laksen står og hviler- før den fortsetter ferden mot sine gyteområder.


Valdet har forbindelse med den tilførende elva Eiteråga, hvor laksen har fine gyteområder. Eiteråga har flere flotte kulper med varierende dybde og dette sies av mange å være en skjult perle.
For generations, fishing has taken place in this part of the river, and traditionally, boats have been used to make the best use of resources.

Each generation has had its own boat builder and these have specialized in a type of river boat that went by the nickname "Pe-Larso boat". This is perfect for use on Vefsna, as the boat shape has a distinctive character where the end is sharper than the bow, which contributes to the boat being very stable and safe in the river. It's possible to hire river boat with rowers / guide on request.


The beat has several possibilities and there are good conditions for both fly fishing and lure fishing.

In the inlet of the embankment, Vefsna passes a puddle just below the "Shelf" and here good amounts of salmon have been observed resting, before it continues up past the rapids south of the embankment.


The fishing methods vary with the water flow, and at the northern end of the embankment a great fly fishing area is revealed when the water level is at its most optimal, usually at the end of July. Anglers describe good stream edges and lots of large rocks where the salmon stands and rests - before it continues its journey towards its spawning areas.


The beat is connected to the tributary river Eiteråga, where salmon have fine spawning areas. Eiteråga has several beautiful puddles with varying depths and this is said by many to be a hidden gem.106984151_1164005240653438_7659295639996604803_n